Podmínky užívání, osobní údaje

Vítejte na této webové stránce věnované značce L’Oréal, přístupné na následující URL: www.loreal.cz

Přečtěte si prosím pečlivě podmínky užívání, kterými se řídí navigace na www.loreal.cz. Použitím www.loreal.cz tyto podmínky užití bez výhrad přijímáte

L’Oreal.cz byl vytvořen a je publikován společností L’ORÉAL Česká republika, s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, Praha 5, IČ 60491850

E-mailová adresa: dotazy@loreal.com

Telefonní číslo: 00420 222 777 111

1. PŘÍSTUP NA STRÁNKY

Tyto stránky může používat kdokoli s tím, že určité služby mohou být využívány pouze zletilými osobami. Pokud bude pro využití určité služby učinit nějaký právní úkon, budou nezletilé osoby potřebovat svolení zákonných zástupců.
V souvislosti s některými službami, můžete být požádán/a o vyplnění údajů ve formuláři. Prosím vyplňte požadované údaje přesně a pravdivě tak, jak to odpovídá aktuální situaci. Poskytnutí takových údajů je dobrovolné a budete vždy informování, k jakým účelům a za jakých podmínek je bude naše společnost zpracovávat.
Děkujeme Vám za aktualizaci údajů.

Přístup na stránky www.loreal.cz a/nebo některé jejich části může vyžadovat použití osobních přístupových kódů. V takovém případě jste zodpovědný/á za přijetí opatření, jež zajistí uchování těchto kódů v tajnosti a jejich nezpřístupnění neoprávněné osobě. Kódy můžete samozřejmě kdykoliv změnit. Počet pokusů o vstup na stránky a/nebo jejich určité části může být omezen proto, aby se zamezilo podvodnému užití těchto kódů. Neváhejte nás informovat o jakémkoliv neoprávněném použití těchto kódů, o kterém se dozvíte.

V případě nedodržení pravidel popsaných v těchto podmínkách užívání si vyhrazujeme právo pozastavit váš přístup na www.loreal.cz. V takovém případě vás budeme informovat, jakmile to bude možné.

Přestože se snažíme udržet stránky neomezeně přístupné, nemůžeme zaručit přístupnost stránek za všech okolností. Z různých důvodů, včetně údržby, aktualizace nebo jakéhokoliv jiného důvodu, který je mimo naši kontrolu, může být přístup na stránky přerušen.

2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Stránky www.loreal.cz a všechny jejich části (jako jsou loga, ochranné známky, fotografie, obrázky, texty, videa atd.) jsou chráněným duševním vlastnictvím společnosti L´ORÉAL . Vytvoření těchto stránek si vyžádalo značné investice a společné úsilí našich týmů. Z tohoto důvodu vám, pokud v těchto podmínkách není výslovně stanoveno jinak, neudělujeme jiné právo, než užívat stránky k osobním a soukromým účelům. Jakékoliv použití, reprodukce nebo znázornění stránek www.loreal.cz nebo jejich obsahu pro obchodní či jiné účely, v jakémkoliv médiu, , není dovoleno bez našeho předchozího výslovného souhlasu.. Veškeré žádosti o takovou autorizaci musí být zaslány předem na následující adresu: dotazy@loreal.com

3. UŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Upozorňujeme vás, že používání stránek www.loreal.cz předpokládá, že vlastníte vhodný hardware a software vyžadovaný pro používání internetu.

Dále připomínáme, že nezajišťujeme bezpečnost, dostupnost a integritu přenosu dat, neneseme odpovědnost za chyby, opomenutí, vymazání, zdržení, selhání (včetně z důvodu virů), komunikační kanály, hardware a software, které jsou mimo naši kontrolu , nebo v případě nepovoleného užití nebo poškození jakéhokoliv obsahu, který jste případně zveřejnil/a na těchto stránkách.

3.1 Obecné povinnosti uživatele

Prosazujeme hodnoty tolerance a respektu k ostatním. Z tohoto důvodu tyto stránky nesmí být užity k šíření rasismu, násilí, xenofobie, zlomyslností, obscénností nebo protiprávních prvků.

Užitím těchto stránek souhlasíte, že nebudete:

 • • distribuovat obsah, který je urážlivý, hanlivý, porušující práva, obtěžující, porušující soukromí nebo práva zobrazení osoby, podněcující k násilí, rasové nebo etnické nenávisti;
 • užívat stránky k šíření politické propagandy nebo obracení na víru;
 • • publikovat reklamní obsah;
 • • využívat diskusní prostor k jiným účelům, než ke kterým je určen, včetně jeho používání jako prostoru k setkávání;
 • • distribuovat informace nebo obsah, který může ohrozit mladistvé;
 • • užívat stránky k ilegálním aktivitám, včetně aktivit porušujících práva k softwaru, ochranným známkám, fotografiím, obrázkům, textům, videím atd.

Připomínáme, že musíte vlastnit všechna práva a/nebo povolení k jakémukoliv obsahu, který si přejete zveřejnit na těchto stránkách (například v rámci spotřebitelských soutěží, které můžeme pořádat. Také upozorňujeme, že obsah (včetně fotografií a videí) znázorňující mladistvé či obsah porušující pravidla uvedená v tomto čl. 3.1 nebude na stránky přijat.

3.2 Ustanovení týkající se určitých segmentů

Na těchto stránkách mohou být k dispozici různá témata: zpřístupněný obsah, on-line aplikace, uživatelský obsah, diskusní prostor, soutěže, atd. („položka/y“).

3.2.1 Zpřístupněný obsah

Na stránkách je k dispozici volně zpřístupněný obsah („zpřístupněný obsah“). Okamžikem jeho prvního užití se zavazujete k jeho řádnému užívání v souladu s těmito podmínkami.

Tímto vám udělujeme výlučně pro osobní a soukromou potřebu, bezplatně, časově a místně neomezené a, nevýlučné a nepřevoditelné právo užívat zpřístupněný obsah. Jakákoliv reprodukce, modifikace nebo distribuce zpřístupněného obsahu či jeho užití pro jiné účely musí být námi předem výslovně povolena. Veškeré žádosti o takovou autorizaci musí být zaslány předem na následující adresu: dotazy@loreal.com

3.2.2 On-line aplikace

Na stránkách jsou k dispozici i aplikace („on-line aplikace“). Tímto vám pro osobní a soukromou potřebu, bezplatně po dobu trvání přístupu k on-line aplikacím udělujeme časově a místně neomezené, nevýlučné a nepřevoditelné právo užívat on-line aplikace. Tímto souhlasíte, že nebudete modifikovat, přizpůsobovat, reprodukovat nebo distribuovat on-line aplikace či k nim a/nebo na médium připojovat jakoukoliv značku nebo nápis o vlastnictví této on-line aplikace ani je nebudete přímo či nepřímo používat k obchodním účelům.

Jakoukoliv možnou závadu ovlivňující on-line aplikaci prosím neprodleně oznamte na následující adresu: dotazy@loreal.com

Budeme se snažit tyto závady napravit co nejdříve.

Jestliže vám poskytneme nástroj/aplikaci k retušování obrázku (zejména takové, ve kterých můžete virtuálně otestovat kosmetický produkt), uznáváte a výslovně souhlasíte, že tento nástroj/aplikace může být užit/a pouze k soukromým účelům a v souladu se svým účelem. Není dovoleno využívat tento nástroj/aplikaci způsobem, který by poškozoval naše dobré jméno, pověst nebo práva třetí strany. Není tedy dovoleno modifikovat a/nebo distribuovat fotografie či díla jiné osoby bez jejího výslovného svolení. Není dovoleno modifikovat a/nebo distribuovat či jinak zveřejňovat celý obsah umístěný na těchto stránkách nebo jeho část (pozměněný nebo nepozměněný pomocí nástroje/aplikace), který byl dodán s nástrojem/aplikací (zvláště obsah zobrazující modelky), bez našeho předchozího výslovného svolení.

4. UŽIVATELSKÝ OBSAH

Na www.loreal.cz můžeme zpřístupnit prostor pro sdílení vašich textů, fotografií, videí atd. („uživatelský obsah“).
Odpovídáte za to, že užití uživatelského obsahu nebudou porušena práva třetích stran.

Umístěním uživatelského obsahu na stránkách www.loreal.cz nám udělujete bezplatné, časově a místně neomezené, neodvolatelné, nevýlučné, celosvětové oprávnění užívat, kopírovat, modifikovat, přizpůsobovat, distribuovat, překládat, vytvářet odvozená díla, začleňovat do jiných děl a distribuovat takový uživatelský obsah (vcelku nebo zčásti) na všech médiích (včetně, nikoliv výlučně, na těchto stránkách).

Výslovně nám dovolujete využívat obsah na našich vlastních stránkách, ale také na webových stránkách třetích stran, včetně stránek označovaných jako sociální sítě nebo komunitní stránky.

Uznáváte a souhlasíte, že užívání sociálních sítí se řídí výlučně podmínkami užívaní stanovenými těmito sociálními sítěmi. Jste tedy informován/a a výslovně souhlasíte, že jsme v užití obsahu vázáni podmínkami stanovenými takovými stránkami třetích stran. Nemůžeme být tedy odpovědní za jakékoliv užití obsahu námi nebo třetími stranami v souladu s podmínkami stanovenými sociálními sítěmi, zejména ve smyslu rozsahu udělených práv, trvání práv a odstranění obsahu.

Je-li tak stanoveno v podmínkách třetí strany, bez ohledu na výše uvedená ustanovení souhlasíte, že jste informoval/a a obdržel/a souhlas všech příjemců užívání obsahu na webových stránkách třetích stran, jako jsou sociální sítě.

V neposlední řadě souhlasíte a jste informován/a (a potvrzujete, že jste informoval/a držitele práv a obdržel/a jejich svolení), že uživatelský obsah může být virální komunikací prostřednictvím těchto webových stránek třetích stran .Jste odpovědní za dodržování příslušných pravidel třetí strany a právních předpisů s tím, že my neodpovídáme za jakékoliv porušení povinností v tomto ohledu.

Uživatelský obsah nesmí být protiprávní, nemorální a nesmí porušovat práva ostatních. V tomto ohledu si vyhrazujeme právo kdykoliv odebrat jakýkoliv uživatelský obsah, který je zjevně protiprávní a/nebo nemorální a/nebo porušuje práva druhých.

Jakýkoliv uživatelský obsah, který se zdá být v rozporu s platným právem a/nebo morálkou a/nebo principy uvedenými v těchto podmínkách a/nebo který porušuje práva druhých, nám můžete bez obav oznámit na následující adresu: dotazy@loreal.com. My situaci prověříme a obsah odstraníme, budete-li dle našeho názoru nutné.

5. DISKUSNÍ PROSTOR

Na těchto stránkách můžeme dát k dispozici místo pro komunikaci s ostatními uživateli („diskusní prostor“).

ADiskusní prostor musí být užíván v souladu s právními přepisy , morálkou, principy stanovenými v těchto podmínkách a s ohledem s právy druhých.

Jakoukoliv komunikaci, která se zdá být v rozporu s platnou legislativou a/nebo morálkou nebo principy uvedenými v těchto podmínkách a/nebo která porušuje práva druhých, nám můžete bez obav oznámit na následující adresu: dotazy@loreal.com. My situaci prověříme a obsah odstraníme, budete-li dle našeho názoru nutné.

6. INFORMACE OBSAŽENÉ NA STRÁNKÁCH

6.1 Obecně

Snažíme se vám poskytnout přesné a aktuální informace.. Nicméně nemůžeme garantovat technickou spolehlivost a dostupnost všech informací zejména, je-li to mimo naši působnost.

Přesto se mohou vyskytnout nepřesnosti nebo opomenutí, a to včetně neoprávněných zásahů třetích stran. Jakoukoliv chybu nebo opomenutí nám můžete bez váhání oznámit na následující adresu: dotazy@loreal.com a my podnikneme nezbytná opatření.

6.2 Informace o produktech a službách

Pokud není stanoveno jinak, produkty a služby prezentované na této webové stránce nepředstavují nabídku prodeje ve smyslu § 1732 odst. 1 občanského zákoníku, ale přehled nabídky produktů a služeb, které distribuujeme v České republice. Veškeré prodeje zboží se řídí smlouvou mezi smluvními stranami, která musí obsahovat dohodu o všech náležitostech.

6.3 Rady a diagnostické nástroje

Rady poskytnuté na této stránce a/nebo diagnostické nástroje, které mohou být k dispozici, jsou jednoduché simulace určené pro získání odborné kosmetické porady.

Poskytnuté informace jsou pouze orientační a nemohou nahradit medicínskou diagnózu, klinickou konzultaci ani lékařskou léčbu.
Chcete-li získat další informace nebo máte-li pochyby, doporučujeme, abyste konzultoval/a svého lékaře a/nebo nám napsal/a na následující adresu: dotazy@loreal.com

6.4 Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy obsažené na této stránce mohou vést na webové stránky publikované třetími stranami, za jejichž obsah neodpovídáme. V souladu s tím a s ohledem na to, že hypertextové odkazy byly na této stránce umístěny proto, aby vám usnadnily vaše používání internetu, je návštěva stránek třetích stran zcela věcí vašeho rozhodnutí a vaší odpovědnosti.

Kromě toho, pokud chcete vytvořit hypertextové odkazy na tuto stránku, musí nám být zaslána žádost o předběžnou autorizaci na následující adresu: dotazy@loreal.com

7. MODIFIKACE STRÁNEK A PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

Obsah a informace obsažené na této stránce a podmínky užívání můžeme modifikovat tak, aby byly v souladu s novou legislativou a/nebo předpisy a/nebo aby byla stránka vylepšena. Změny budou zapracovány v těchto podmínkách užívání.

8. HOSTING

Hosting této stránky je poskytován akciovou společností Verizon France, s kapitálem 45 120 823,47 €, se sídlem 100/101 Terrace Boieldieu La Défense, 92800 Puteaux, Francie, registrovanou v Rejstříku obchodu a společností v Nanterre pod číslem 398 517 169.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Nakládání s osobními údaji na webu L´Oréal.cz

L’Oréal usiluje o to, aby byl příkladnou společností a přispíval k vytvoření světa krásy. Přikládáme velkou váhu hodnotám, jako jsou čestnost a transparentnost, a usilujeme o vybudování silných a dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky, které jsou založeny na důvěře a společném zájmu. V souladu s touto filozofií je v našich očích rozhodující ochrana osobních údajů, a proto vás chceme prostřednictvím naší politiky ochrany osobních údajů informovat o způsobu zpracování těchto údajů.

Osobní údaje

Současná politika ochrany osobních údajů platí pro zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek, dále na aplikace zde umístěné, on-line hry / soutěže o ceny, stejně jako pro všechny ostatní on-line iniciativy společnosti L’Oréal, při kterých mohou být osobní údaje shromažďovány ( „platformy“). V souladu s tím současná politika ochrany osobních údajů neplatí pro webové stránky třetích stran, včetně těch, které mohou být navštěvovány prostřednictvím hypertextového odkazu na našich platformách.

Co pokrývá současná politika ochrany osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, ledaže zákon upravuje nějakou výjimku. Váš souhlas zpravidla získáváme (i) vyplněním formulářů, (ii) v rámci našich marketingových soutěží, (iii) při vašem objednání on-line služeb či zasílání informačních marketingových a propagačních materiálů, (iv) v rámci vědeckých a statistických průzkumů, případně dalšímu způsoby, o kterých vás informujeme. Zpravidla jde o tyto osobní údaje jméno a příjmení;

 • • e-mailová adresa;
 • • pohlaví;
 • • telefonní číslo;
 • • PSČ;
 • • věk;

Dále vás můžeme požádat o souhlas se zpracováním vaší IP adresu a typu vašeho prohlížeče pro účely správy našich systémů a/nebo statistiky bez jakékoliv jiné informace identifikující jednotlivce.

V určitých případech můžeme používat cookies, což jsou malé soubory písmen a čísel stažené do vašeho počítače, pokud navštívíte digitální platformu. Používáme cookies zejména, abychom vás rozeznali, když se připojujete znovu k našim platformám, a abychom vám představili obsah šitý na míru podle vašich zájmů.

Standardní nastavení internetových prohlížečů normálně umožňuje používání cookies, ale je to možné snadno změnit či zrušit v nastavení vašeho prohlížeče. Nicméně byste měli mít na paměti, že vyřadíte-li používání cookies, může se stát, že nebudete mít přístup k některým částem platforem.

Můžeme také shromažďovat údaje o vaší návštěvě na našich internetových stránkách podle vašich aktivit v našem on-line systému. Tato data však nejsou osobní a neidentifikují vaši osobu. Mohou zahrnovat stránky, které navštěvujete, a produkty a služby, které jste si prohlíželi. To nám pomáhá do budoucna rozvíjet a modifikovat naše služby podle vašich individuálních potřeb a preferencí. Tyto údaje jsou už klasifikovány jako důvěrné a je s nimi zacházeno příslušným způsobem

Jak používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpravidla používáme pro obchodní a marketingové účely, případně pro nabízení obchodu a služeb. Vaše údaje také mohou být zpracovávány pro účely vědeckého či statistického testování, případně k dalším účelům, které jsou popsány v příslušném souhlasu se zpracování, které nám poskytnete. Vaše osobní údaje budeme používat pouze ke stanoveným údajům a nebudeme je sdružovat s jinými údaji, ledaže nám k tomu poskytnete souhlas.

Můžete nás kdykoliv kontaktovat poštou, elektronickou poštou nebo telefonicky (používejte prosím kontaktní údaje uvedené v podmínkách užívání pro platformu, kterou používáte), abyste získal/a informace týkající se vašich osobních dat.

Pokud najdete v těchto údajích chybu nebo pokud si myslíte, že jsou nekompletní nebo chybné, můžete nás požádat o jejich opravu nebo doplnění či aktualizaci vašich osobních údajů.

A konečně nás můžete kdykoli požádat, abychom vymazali veškeré vaše osobní údaje, které máme k dispozici.

Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům?

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám, zejména společnostem skupiny L´Oréal, případně agenturách, které s námi spolupracují na produktech či službách, které vám poskytujeme. S každým takovým zpracovatelem máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů tak, jak nám to ukládá zákon. Třetí osoba, které vaše osobní údaje mohou být takto zpřístupněny, je vždy uvedena v textu vašeho souhlasu.. Vaše osobní údaje mohou být také zpřístupněny státním orgánům v případě, že nám tak ukládá zákon.

Po našich poskytovatelích služeb (a zpracovatelích osobních údajů) striktně vyžadujeme, aby vaše osobní údaje využívali pouze k provedení služby, o kterou je požádáme a ke stanovenému účelu. Také vyžadujeme, aby tito poskytovatelé vždy jednali v souladu se zákony upravujícími ochranu osobních údajů a aby věnovali zvláštní pozornost utajení těchto údajů a zabránili tak jejich neoprávněnému zpřístupnění.

Sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které zpracováváme dle těchto pravidel, jsou uloženy v našich databázích, které jsou přístupné pouze pro naše zaměstnance a naše poskytovatele služeb.