Laureátky 2019

RNDr. Hedvika Kadlecová, Ph.D. pracuje ve vědeckém výzkumném centru zaměřeném na laserovou techniku ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Součástí centra jsou čtyři vysoce výkonné lasery, s jejichž pomocí chtějí vědci studovat extrémní fyzikální jevy jako je simulace dějů uvnitř hvězd. Koordinátorem projektu je v České republice Fyzikální ústav Akademie věd.

Název vítězného projektu: Zkoumání procesů v kvantovém vakuu

Hedvika Kadlecová se do projektu přihlásila s prací, v níž zkoumá kvantové částicové procesy ve vakuu pro návrh experimentů s PW lasery. „Zabývám se především procesem rozptylu světla na světle, ke kterému dochází jedině ve vakuu. Tento proces byl nepřímo pozorován při kolizi těžkých iontů v CERNu v roce 2017.  V našem projektu se snažíme navrhnout experiment, kde bychom toto přímé pozorování realizovali. Srážíme proti sobě dva laserové svazky a analyzujeme vycházející záření pomocí metod kvantové elektrodynamiky a nelineární vlnové teorie pro potřeby reálného experimentu. Ve výsledném záření dochází k lomu vlnění, kde se začínají generovat elektron-positronové páry. Při anihilaci párů můžeme poté pozorovat gamma záření, které je možné detekovat,“ uvádí Kadlecová a dodává: „díky zkoumání částicových procesů ve vakuu můžeme otevřít okno do nové fyziky a získat tak větší pochopení vakua jako důležitého média.“

pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. působí na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, kde se věnuje oblasti vojenské toxikologie.

Název vítězného projektu: Hodnocení toxicity cucurbit[7]urilu po jednorázovém a opakovaném podání

Projekt Jany Žďárové Karasové je zaměřen na hodnocení možné toxicity nosičového systému, který by mohl být využit ke zlepšení průniku léčiv do centrálního nervového systému. „Některá léčiva nesou ve své struktuře části, které znesnadňují jejich prostup do centrálního nervového systému. Cuccurbit(7)urily takovéto molekuly úspěšně vážou, čímž mohou zlepšit jejich prostup do mozku, a tak i výslednou léčebnou účinnost. Tyto nosičové systémy však mohou ovlivnit biologický systém a působit toxicky, zejména pokud by byly podávány dlouhodobě,“ vysvětluje Žďárová Karasová.

Ing. Silvie Rimpelová, Ph.D. pracuje v Ústavu biochemie a mikrobiologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Název vítězného projektu: Fluorescenční konjugáty inspirované přírodními látkami pro zobrazování a terapii nádorových onemocnění

Silvie Rimpelová ve svém projektu zkoumá vývoj a studium konjugátů, které jsou založeny na přírodních látkách trilobolidů a digitoxinů, jež jsou následné konjugovány s malými organickými fluorofory. Ty umožňují zobrazování nádorových buněk a následně i jejich eliminaci.