PARTNERSTVÍ

Partnership
Partnership

Již po řadu let spolupracuje oddělení pro výzkum a inovace společnosti L’Oréal s partnery z řad akademických, veřejných a soukromých institucí na vědeckém vývoji metod pro testování nezávadnosti bez použití zvířat.

PARTNERSKÉ INSTITUCECOSMETICS EUROPE - Evropa. Cosmetics Europe, dříve Colipa, působí jako sdružení evropských výrobců kosmetiky, toaletních potřeb a parfumerie od r. 1962 a má více než 2000 členů od velkých nadnárodních výrobců kosmetiky po malé podniky. Sdružení Cosmetics Europe sehrává vedoucí roli v podporování vývoje alternativních metod testování, jejich akceptování na vědecké a politické úrovni a také jejich využívání.

ECVAM, Evropské středisko pro validaci alternativních metod - Europe. Evropské středisko pro validaci alternativních metod (ECVAM) se zasazuje o to, aby byly testy, které nejsou prováděny na zvířatech, akceptovány na vědecké i legislativní úrovni. V mnohých odvětvích průmyslu se již postupně od testování na zvířatech ustupuje. Středisko ECVAM koordinuje nezávislé hodnocení relevantnosti a spolehlivosti testů pro specifické účely v oblasti biologických, chemických, agrochemických a farmaceutických látek a preparátů.

ECOPA, Platforma pro alternativy k pokusům na zvířatech - Europe. Platforma Economic Policy Analysis (ECOPA) poskytuje specializované ekonomické poradenství ohledně zemí a regionů, které procházejí obdobím hospodářských změn. Své služby, které mají vysokou přidanou hodnotu, nabízí ECOPA vládám, agenturám pro financování i soukromým podnikům.

Iniciativa EPA TOX21 - USA. Iniciativa Tox21 sdružuje federální zdroje a odborné znalosti Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA), Národního ústavu environmentálních zdravotních věd (NIEHS)/Národního toxikologického programu, Národního ústavu pro zdraví (NIH) a Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) s cílem využít robotizaci k ověření tisíců chemických látek z hlediska toxicity, využít takto získaná data k předvídání potenciální toxicity chemických látek a vyvinout nákladově efektivní metodu pro stanovení priorit mezi tisíci látkami, jejichž toxicitu je třeba testovat.

EPAA, Evropské partnerství pro alternativní přístupy k testům na zvířatech - Europe. Evropské partnerství pro alternativní přístupy ke zkouškám na zvířatech (EPAA) je jedinečná forma dobrovolné spolupráce mezi Evropskou komisí, evropskými profesními sdruženími a společnostmi ze sedmi různých odvětví. Členové tohoto partnerství se snaží sdílet poznatky a zdroje s cílem urychlit vývoj, validaci a přijímání alternativních přístupů za účelem podporování zásady 3R (replacement, reduction a refinement, tj. nahrazení pokusů, snížení počtu používaných zvířat a zdokonalení metod pokusů).

RÁMCOVÉ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE PRO VÝVOJ ALTERNATIVNÍCH METOD - Evropa. Rámcové programy EU pro výzkum mají dva hlavní strategické cíle: posílit vědeckou a technologickou základnu evropského průmyslu a podněcovat jeho mezinárodní konkurenceschopnost za současné podpory výzkumu, který je prospěšný pro dílčí politické cíle EU.

JACVAM - Japonsko. JACVAM si jako své poslání stanovilo podporovat tzv. zásadu 3R (replacement, reduction a refinement, tj. nahrazení pokusů, snížení počtu používaných zvířat a zdokonalení metod pokusů) při hodnocení nezávadnosti chemických látek v Japonsku a vytvořit metodiku pro nové alternativní experimentální metody ve spolupráci se zahraničními partnery.

OECD. Organizace OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) přispěla ke sjednocení přístupů k testování a hodnocení nezávadnosti. Sjednocené postupy jsou využívány v programu OECD pro existující chemické látky (Existing Chemicals Programme), v jehož rámci je vytvářeno mezinárodně uznávané počáteční posouzení nebezpečnosti chemických látek. Praktické využívání těchto sjednocených postupů zlepšuje jejich právní přijímání a usnadňuje jejich začlenění do národních a regionálních metodik pro posuzování chemických látek v členských zemích OECD.

SENS-IT-IV, Evropská komise, 6. rámcový program EU. Zastřešujícím cílem programu SENS-IT-IV je vytvářet alternativní zkoušky in vitro a posouvat je až na úroveň předběžné validace. Kromě snižování míry testování na zvířatech se očekává zvýšení přesnosti při predikování senzibilizačních účinků.

SEURAT-1. Posuzování bezpečnosti, které v konečném důsledku nahrazuje zkoušky na zvířatech (SEURAT) je výzkumná iniciativa financovaná Evropskou komisí a sdružením Cosmetics Europe, která se soustředí na složité výzvy spojené s toxicitou při opakované dávce a na vývoji technologických řešení pro náhradu zkoušek testujících systemickou toxicitu při opakované dávce v rámci hodnocení nezávadnosti.


PARTNERSTVÍ S AKADEMICKÝMI INSTITUCEMIUNIVERZITA PROF. ASSENA ZLATAROVA V BURGASU, LABORATOŘ MATEMATICKÉ CHEMIE, M. Todorov, O. Mekenyan - Burgas, Bulharsko. Hlavními oblastmi, kterých se dotýká činnost Laboratoře matematické chemie v modelování vztahů mezi strukturou a aktivitou a mezi strukturou a vlastnostmi, jsou: tvorba IT pro hodnocení složitosti struktury (konformační flexibilita a metabolické transformace), hodnocení reakčních a interakční molekulárních mechanismů, sestavování pravděpodobnostních modelů QSAR, hodnocení oblastí aplikovatelnosti modelů, volba chemických látek ke strategickému testování, vytváření 3D databází.

INSTITUTE FOR IN VITRO SCIENCES Inc,  Gaithersburg, MD, A. Hilberer, H. Raabe, N. Wilt - USA. Nezisková organizace The Institute for In Vitro Sciences, Inc. (Ústav pro zkoumání metod in vitro) je výzkumná a zkušební laboratoř, která se zabývá rozvojem poznatků o metodách in vitro (bez použití zvířat) po celém světě. IIVS byla založena v r. 1997 a spolupracuje s podniky, akademickými laboratořemi a vládními agenturami na implementaci strategií testování in vitro, které omezí používání zvířat a zároveň poskytnou nezbytné informace pro hodnocení nezávadnosti a účinnosti výrobku.

INSTITUT PASTEUR DE LILLE, F. Nesslany, D. Marzin - Lille, Francie. Institut Pasteur de Lille (Pasteur-Lille) je výzkumné středisko, které patří do sítě přidružených ústavů Pasteurova ústavu. Středisko sestává ze 14 výzkumných jednotek a má 1150 zaměstnanců, z toho 626 výzkumných pracovníků, kteří působí ve francouzském městě Lille. Dálkově pro středisko pracuje dalších 300 zaměstnanců. Jeho příjmy přesahují 70 milionů eur. V Institutu Pasteur de Lille vznikla řada neurovědeckých start-upů.

VÝZKUMNÉ STŘEDISKO FAKULTNÍ NEMOCNICE V LAVALU, Výzkumné středisko onkologie a molekulární endokrinologie - Québec, Kanada. Výzkumná činnost je jedním ze čtyř hlavních poslání fakultní nemocnice v Québecu, CHUQ. Tato činnost se soustředí na inovace a špičkovou vědu a je úzce provázána s ostatními třemi posláními CHUQ, přičemž zahrnuje rovněž hodnocení zdravotnických technologií a metod provádění zákroků (ETMIS). Posláním výzkumného střediska CHUQ je rozvoj poznatků s cílem vyvíjet praktické metody zlepšování zdravotní péče, upevňování zdraví a zvyšování kvality života.

OHIJSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA, J.F. Rathman - Columbus, Ohio, USA. Hlavní kampus Ohijské stání univerzity ve městě Columbus patří v Americe k těm největším co do velikosti i záběru. Na 14 fakultách zde studuje přes 55 000 studentů, kteří si volí ze 175 bakalářských a 240 magisterských, doktorských a dalších kvalifikačních studijních programů. Jedná se o nejlepší veřejnou univerzitu v Ohiu a zároveň jednu z dvaceti nejlepších veřejných univerzit v Americe, která je také známa pro své špičkové akademické středisko zdravotních věd a prvotřídní onkologickou nemocnici a výzkumné středisko.

UNIVERZITA RUTGERS - New Jersey, USA. Rutgers, neboli Státní univerzita v New Jersey, je přední americkou státní výzkumnou univerzitou, která je tou nejlepší a největší veřejnou institucí terciálního vzdělávání ve státě New Jersey. Univerzita usiluje o dosažení nejvyšších standardů ve výuce, o průkopnický výzkum a přetváření znalostí do praktických řešení, která jsou lidem ku prospěchu na místní, národní i globální úrovni.


PARTNERSTVÍ V RÁMCI SOUKROMÉHO SEKTORUALTAMIRA LLC, C. Yang, J.F. Rathman - Ohio, USA. Společnost Altamira poskytuje odborné znalosti v oblasti molekulární informatiky, chemometrie, výpočetního modelování a analýzy a statistického návrhu experimentů. Oba její zakladatelé mají navíc mnohaleté zkušenosti v oblasti materiálů s nanostrukturou a mezifázového modelování v mezoměřítku.

CEETOX - USA. Společnost CeeTox díky svému robustnímu přístupu založenému na systémové biologii vyvinula modely in vitro s vysokou prediktivní spolehlivostí. Společnost pomáhá určit možná nová léčiva, chemické látky, kosmetické přípravky a spotřební zboží, u nichž je riziko toxicity nejnižší a pravděpodobnost úspěšného působení nejvyšší. Společnost CeeTox napomáhá tomu, aby se na trh dostávaly bezpečnější výrobky.

HUREL CORPORATION - USA. Společnost HμREL® vyvíjí výrobky a služby, které pomocí špičkových technologií nahrazují testování na zvířatech, a vytváří špičkovou experimentální platformu pro generování buněčných in vitro dat s vysokou prediktivní relevantností pro lidský organismus.

IMMUNOSEARCH, F. Cottrez, H. Groux - Francie. Společnost ImmunoSearch patří v Evropě k předním smluvním výzkumným ústavům, které se zabývají výzkumem imunotoxikologie a toxikologickým testováním v prostředí správné laboratorní praxe (GLP) pro parfumérský a kosmetický průmysl.

NIKODERM RESEARCH Inc - Japonsko. Společnost Nikoderm Research Inc. nabízí široké spektrum testů a jinou technickou podporu pro kosmetické a farmaceutické výrobky a jejich složky. Společnost svým zákazníkům poskytuje pokročilé testy nezávadnosti a účinnosti založené na nejnovějších poznatcích v oblasti kosmetologie a dermatologie.

OROXCELL - Francie. Týmy společnosti Oroxcell aktivně usilují o vytváření hodnotných partnerství a poskytování špičkových služeb subjektům biotechnického, farmaceutického, kosmetického, potravinářského, veterinárního a drogistického průmyslu při provádění fyzikálně-chemického hodnocení a hodnocení ADMET (absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece a toxicita). Integrovaná platforma společnosti dokáže zajistit kvalitativní či mechanické hodnocení, které umožňuje lépe pochopit, co se s výrobkem stane, když se dostane do kontaktu s lidským tělem, a to za dodržování zásad správné laboratorní praxe a příslušných předpisů.

WATCHFROG - Francie. Společnost WatchFrog vytváří a uvádí na trh inovativní řešení pro zkoušení široké škály chemických, farmaceutických a kosmetických látek metodou in vivo. Společnost nabízí biotechnologické nástroje ke zrychlení vyhodnocení rizik pro životní prostředí.