L'Oréal podporuje un global compact

Společnost L'Oréal podporuje od roku 2003 UN Global Compact, iniciativu pod záštitou OSN. Tento významný projekt podporuje integraci zásad sociálních, environmentálních a správních principů do obchodních činností.

The Global Compact We Support Logo
The Global Compact We Support Logo

V rámci UN Global Compact se společnost L’Oréal zavázala podporovat a uplatňovat deset základních zásad týkajících se lidských práv, pracovních norem, životního prostředí a boje proti korupci v rámci své oblasti působnosti.

LIDSKÁ PRÁVA


Naše politika v oblasti lidských práv stojí na 4 etických principech – INTEGRITĚ, RESPEKTU, ODVAZE a TRANSPARENTNOSTI - a je součástí našeho Etického kodexu.

Věříme, že jako firma máme zodpovědnost za dodržování mezinárodně uznávaných lidských práv, a že musíme podniknout kroky k identifikaci a řešení všech existujících či potenciálních nepříznivých dopadů, do kterých bychom mohli být zapojeni prostřednictvím našich vlastních činností nebo obchodních vztahů. Rovněž věříme, že můžeme přispět k pozitivním dopadům v oblasti lidských práv tím, že sehráváme roli odpovědného korporátního občana.

PRÁCE


Společnost L'Oréal plně respektuje práva pracovníků a přispívá k odstranění všech forem diskriminace.

BOJ PROTI KORUPCI


L'Oréal podporuje boj proti korupci a veřejně stanovuje politiku nulové tolerance korupce. Protikorupční politika uvedená v Kodexu podnikatelské etiky společnosti L'Oréal se vztahuje na všechny zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele a členy výkonného výboru Skupiny a její dceřiné společnosti po celém světě.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Společnost L'Oréal se již dlouho podílí na podpoře ochrany životního prostředí a ochrany biologické rozmanitosti. Je odhodlána výrazně snížit svou ekologickou stopu.