Zásady pro dodržování lidských práv


Naše Zásady pro dodržování lidských práv se zakládají na 4 etických principech – INTEGRITĚ, RESPEKTU, ODVAZE a TRANSPARENTNOSTI – a jsou zahrnuty v našem Etickém kodexu.

Naše společnost si je vědoma své povinnosti respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva a přijmout opatření ke zjištění a řešení skutečných či potenciálně negativních dopadů, na kterých bychom se v rámci naší činnosti či obchodních vazeb mohli podílet. Jsme taktéž přesvědčeni, že můžeme oblast lidských práv pozitivně ovlivňovat tím, že budeme působit jako odpovědná právnická osoba.

Považujeme to za správné a stále více důležité z hlediska našich zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, obchodních partnerů, komunit, ve kterých působíme, i občanské společnosti.

1. Náš přístup


Brigitte Lacombe LOreal Foundation

Jsme globální společností působící ve 140 státech světa, a proto nám velmi záleží na tom, abychom v rámci naší činnosti a hodnotového řetězce dodržovali mezinárodně uznávaná lidská práva. Jsme signatářem iniciativy OSN Global Compact. Náš přístup se zakládá na mezinárodně uznávaných normách, především na Všeobecné deklaraci lidských práv, zásadách OSN v oblasti podnikání a lidských práv a základních mezinárodních úmluvách Mezinárodní organizace práce o zákazu dětské práce a nucené práce, odstranění diskriminace a právu na sdružování a kolektivní vyjednávání.

Může se stát, že se na nás budou vztahovat místní právní předpisy a nařízení způsobem, který bude v rozporu s těmito mezinárodními normami.
V takovém případě budeme usilovat o naplnění mezinárodních norem v co nejširším rozsahu přípustném podle místních právních předpisů. Uznáváme, že součástí naší povinnosti dodržovat mezinárodní lidskoprávní normy je také zvyšování povědomí a sdílení očekávání napříč naším hodnotovým řetězcem ohledně naplňování mezinárodních norem v různých jurisdikcích.

Domníváme se, že dodržovat a prosazovat mezinárodně uznávaná lidská práva jsme lépe schopni tehdy, pokud v zemích s rizikem systematického porušování lidských práv aktivně působíme, spíše než abychom se jim vyhýbali. Pokud v takových zemích působíme, můžeme zavádět další kontrolní opatření a upravovat své zásady a úroveň zapojení tak, abychom na tato rizika reagovali, a to především formou zvýšené pozornosti věnované osobám či skupinám, které čelí zvýšenému riziku porušování lidských práv, jako jsou například ženy, migrující pracovníci nebo původní domorodé obyvatelstvo.

Kontrolní opatření v oblasti lidských práv jsou obzvláště důležitá a směrodatná v klíčových stadiích našich obchodních aktivit, například při akvizicích, uzavírání nových partnerství a účasti na stavebních projektech.

Spolu s dodržováním a prosazováním lidských práv v rámci našich přímých činností také aktivně vyhledáváme a upřednostňujeme takové obchodní partnery, kteří sdílí náš závazek k dodržování mezinárodně uznávaných lidských práv i odvahu ukončit spolupráci s těmi obchodními partnery, kteří tak nečiní.

Chápeme, že tuto oblast nemůžeme řešit samostatně, neboť jsme součástí mnoha různých komunit po celém světě. Také jsme si vědomi, že musíme naslouchat názorům zainteresovaných lidí ovlivněných naší činností. V současnosti zainteresovaným osobám nasloucháme především prostřednictvím odborových organizací (což se týká našich vlastních zaměstnanců), rozhovorů s pracovníky v rámci našeho dodavatelského řetězce prováděných v rámci dodavatelských auditů, a setkání se zainteresovanými aktéry, které pravidelně organizujeme v zemích, kde působíme.

Prostřednictvím naší divize aktivní kosmetiky podporujeme akce na podporu veřejného zdraví a obzvláště boj proti rakovině kůže. Stejnému tématu se věnuje také množství iniciativ organizovaných na místní úrovni či v rámci našich jednotlivých značek. Dále můžeme oblast lidských práv pozitivně ovlivňovat pomocí našich charitativních programů, především prostřednictvím nadace L’ORÉAL, která podporuje různé iniciativy zaměřené na rozvoj společnosti, ve které jsou lidská práva chráněna a dodržována, a našeho programu „Beauty for a Better Life“.

2. Role lidských práv v našem hodnotovém řetězci


Patrick Wack Capa Pictures

V oblasti lidských práv jsme identifikovali následující zainteresované osoby a zásadní otázky, přičemž jsme k zamezení negativních dopadů na lidská práva přijali následující opatření.

NAŠI ZÁKAZNÍCI
Výrobky společnosti L’ORÉAL denně používají miliony žen a mužů všude po světě, kterým pomáhají získat sebedůvěru a prosadit se v jednání s jinými lidmi. Naše výrobky jsou vyráběny podle nejpřísnějších norem kvality a bezpečnosti. Velmi pečlivě si vybíráme suroviny. Usilujeme o ochranu práv místních obyvatel při přístupu ke své půdě a přírodním zdrojům, respektujeme jejich tradiční vědomosti a toto vše bereme systematicky v úvahu při výběru vhodných přírodních přísad. Podle zásad našeho programu „Sharing Beauty with All“ věnujeme pozornost našim dopadům na životní prostředí a neustále usilujeme o jejich omezení, protože jsme si vědomi jejich důsledků pro oblast lidských práv, především práva na zdraví a přístup k vodě. Usilujeme o podporu zdravých životních návyků, především používání hygienických výrobků a opalovacích krémů. Také dbáme na to, abychom se vyhýbali stereotypnímu a ponižujícímu vyobrazování lidí a vytváření takového obsahu, který by mohl podporovat anorexii a další poruchy příjmu potravy. Plně podporujeme ochranu práv našich zákazníků na soukromí a jsme si vědomi obzvláštní důležitosti zabezpečení veškerých dat a údajů, které o nich shromažďujeme. Součástí tohoto úsilí je i dodržování zásad „Consumer Engagement Principles“ sítě Consumer Goods Forum.

NAŠI ZAMĚSTNANCI
Usilovně dbáme na dodržování práv našich zaměstnanců v souladu s mezinárodně uznávanými lidskými právy. Činíme tak prostřednictvím zásad a opatření zahrnujících náš Etický kodex, který stanovuje zákaz dětské práce a ochranu mladých pracovníků, zákaz nucené práce, diskriminace, sexuálního obtěžování či šikany, dodržování práva na sdružování a kolektivní vyjednávání a respektování soukromí osob. Tyto zásady doplňují naše ambiciózní programy diverzity a zdraví a bezpečnosti i náš program “Share & Care”, který výslovně podporuje kvalitu života zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků prostřednictvím rozmanitých benefitů pro zdraví a osobní pohodu. Usilujeme o otevřený a konstruktivní dialog se zástupci zaměstnanců.

DOPADY NAŠICH DODAVATELŮ NA PRACOVNÍKY A KOMUNITY
Práce s dodavateli a subdodavateli v rámci našeho širšího dodavatelského řetězce tvoří klíčovou součást našeho úsilí o ochranu lidských práv. Od svých (sub)dodavatelů očekáváme dodržování mezinárodně uznávaných lidských práv. Jelikož jsme pracovní podmínky jejich pracovníků identifikovali jako zásadní lidskoprávní otázku, naše kupní a dodavatelské smlouvy obsahují požadavek dodržování základních mezinárodních úmluv Mezinárodní organizace práce; své (sub)dodavatele také povzbuzujeme k tomu, aby podobné standardy požadovali od svých obchodních partnerů v rámci vlastního dodavatelského řetězce. Také od nich požadujeme, aby zajišťovali transparentnost, řešili případy porušení a neustále usilovali o další zlepšení. Provádíme pravidelný nezávislý audit, abychom monitorovali dodržování svých lidskoprávních závazků v rámci našeho dodavatelského řetězce a spolupracujeme s dodavateli, abychom zajistili nápravu pro osoby, kterým byla způsobena újma.

DOPADY NAŠICH ODBĚRATELŮ NA PRACOVNÍKY A KOMUNITY
Po celém světě máme tisíce odběratelů, z nichž mnohé jsou malé a střední podniky, které zaměstnávají miliony lidí a pomáhají rozvíjet místní komunity. Usilujeme o úzkou spolupráci s našimi odběrateli, včetně některých z největších světových maloobchodních řetězců, na dodržování našich lidskoprávních zásad a motivujeme je k přijetí obdobných závazků.

PRÁVA ŽEN
Věnujeme obzvláštní pozornost právům žen, jelikož ženy tvoří většinu našich zákazníků i zaměstnanců a totéž platí i pro naše obchodní partnery, u kterých taktéž pracuje mnoho žen. Naše společnost například zaměstnankyním poskytuje 14 týdnů placené mateřské dovolené v případě, kdy neexistují výhodnější místní právní předpisy. V rámci auditů u našich dodavatelů ověřujeme, že nedochází k diskriminaci a sexuálnímu obtěžování. Aktivně podporujeme Zásady OSN pro posílení práv žen (Women’s Empowerment Principles) a účastníme se mnoha iniciativ, jejichž cílem je nejen zlepšit situaci žen v soukromé i veřejné sféře, ale také zdůraznit přínos žen k pokroku lidstva (především prostřednictvím programu „Ženy ve vědě“ nadace L’ORÉAL). Na práva žen se zaměřujeme i v rámci našich obecných zásad v oblasti diverzity, které taktéž obsahují zákaz diskriminace z důvodů tělesného postižení, rodinného stavu či poměrů, sexuální orientace, věku, politického přesvědčení či světonázoru, náboženství, činnosti v odborových organizacích, nebo etnického, společenského, kulturního či národnostního původu.

3. Řízení, prověřování, náprava a hlášení


Tyto zásady byly schváleny předsedou představenstva a výkonným ředitelem společnosti i jejím výkonným výborem a předloženy našemu mezinárodnímu orgánu pro sociální dialog a představenstvu. Zásady mohou být pravidelně aktualizovány, aby odpovídaly našemu setrvalému pokroku v příslušných oblastech.

Na uplatňování našich zásad pro dodržování lidských práv dohlíží Senior Vice-President a Chief Ethics Officer společnosti. Předsedá také řídicímu výboru pro lidská práva, který sestává z představitelů zastupujících různé činnosti, funkce a geografické regiony.

Odpovědnost za uplatňování zásad společnosti L’ORÉAL pro dodržování lidských práv na úrovni koncernu nese vedoucí divize/oddělení, zatímco na místní úrovni odpovědnost nese vedoucí pro daný stát (Country Manager). Pravidelně aktualizujeme také pokyny a nástroje, které jsou jim za tímto účelem poskytovány.

Budeme i v rámci našeho hodnotového řetězce průběžně hodnotit dopady našich činností na lidská práva a upravovat příslušné zásady, postupy a systémy řízení.

Nadále budeme poskytovat a případně dále posilovat mechanismy sloužící k hlášení stížností, které našim zaměstnancům i dalším zainteresovaným osobám umožní hlásit podezření na porušování lidských práv. Jakékoli incidenty v této oblasti budou okamžitě předány do rukou vedoucího pro lidská práva (Chief Ethics Officer), dojde k jejich prošetření a – bude-li to třeba – přijetí odpovídajících opatření. Taková opatření budou zahrnovat také předcházení opětovnému výskytu incidentů a poskytnutí nápravy všem poškozeným osobám. V nejzávažnějších případech si vyhrazujeme právo ukončit obchodní vztahy nebo nenavázat spolupráci s novým obchodním partnerem.

V duchu transparentnosti se zavazujeme sdělovat informace o našem pokroku a o problémech, kterým v této oblasti čelíme.